lunes, 17 de septiembre de 2012


Nairu's VB ACT4/VCV RELEASE Lonely ≒ Egoism


Bad End Night UTAU CHORUS Ron/Sukottei/Nairu/Matsudappoiyo/Murasaki/Aya/Kiyoshi/Temari-Taro (ACT3)


UTAU x VOCALOID I(愛) Spanish/English Mix (ACT4)


World End's DanceHall Nairu x Rena (ACT3)


Hide and Seek Nairu Kyoukine (ACT3)


Witch Nairu/Matsudappoine/Reizo/Temari/Kamirei (ACT3)


Capriccio Farce Aido/Nairu/Temari-Taro/Rena/Haruka/Kiyoshi (ACT3)


Hurting for a Very Hurtful Pain Haru x Nairu (ACT3)